DŞ-001-2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

DŞ-002-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

 

DŞ-003-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

 

DŞ-004-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu

 

DŞ-005-2809 Sayılı YÖK Teşkilat Kanunu

 

DŞ-006-4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

 

DŞ-007-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

 

DŞ-008-3843 Sayılı İkinci Öğretim Kanunu 

 

DŞ-009-2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

 

DŞ-010-5102 Sayılı Yükseköğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanun

 

DŞ-011-YÖK Yatay Geçiş Yönetmeliği

 

DŞ-012-5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

 

DŞ-013-2922 Sayılı Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanun

 

DŞ-014-7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu

 

DŞ-015-Yurtdışında Kapsama Dahil Ortak Program Tesisi Yönetmeliği

 

DŞ-016-6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

 

DŞ-017-3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu

 

DŞ-018-Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği

 

DŞ-019-1416 Sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun

 

DŞ-020-4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun

 

DŞ-021-4857 Sayılı İş Kanunu

 

DŞ-022-Yükseköğretim Kurumları Saklama Süreli Standart Dosya Planı

 

DŞ-023-Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

 

DŞ-024-Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

 

DŞ-025-Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik

 

DŞ-026-Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

DŞ-027-Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu

 

DŞ-028-Taşınır Mal Yönetmeliği

 

DŞ-029-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

 

DŞ-030-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

 

DŞ-031-Aday Memurların Yetiştirilmesine Dair Genel Yönetmelik

 

DŞ-032-Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

 

DŞ-033-Kamu Kurumları İnternet Siteleri Standartları ve Önerileri Rehberi

 

DŞ-034-Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik

 

DŞ-035-Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi

 

DŞ-036-Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

 

DŞ-037-Üniversiteler Akademik Teşkilat Yönetmeliği

 

DŞ-038-Milli Emlak Genel Tebliği

 

DŞ-039-YÖK Bologna Süreci

 

DŞ-040-Yükseklisans Programı Açma Ölçütleri

 

DŞ-041-YÖK Doktora Programı Açma Ölçütleri

 

DŞ-042-YÖK Lisans Programı Açma Ölçütleri

 

DŞ-043-Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

 

DŞ-044-Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

 

DŞ-045-Üniversiteler Yayın Yönetmeliği

 

DŞ-046-375 Sayılı KHK

 

DŞ-047-631 Sayılı KHK

 

DŞ-048-Yükseköğretim Kurumlarında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik

 

DŞ-049-Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği

 

DŞ-050-Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı Ve Memurları Disiplin Yönetmeliği

 

DŞ-051-Doçentlik Sınav Yönetmeliği

 

DŞ-052-Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği

 

DŞ-053-Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

DŞ-054-Kamu İç Denetim Plan ve Programı Hazırlama Rehberi

 

DŞ-055-Performans Programı Hazırlama Rehberi

 

DŞ-056-Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

 

DŞ-057-2015 yılı Yükseköğretim Kurumları için Erasmus Uygulama El Kitabı

 

DŞ-058-124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

 

DŞ-059-190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

 

DŞ-060-78 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

 

DŞ-061-Kadro İhdası, Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği ile Kadroların Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 

DŞ-062-Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar

 

DŞ-063-Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Vize Talep Formu

 

DŞ-064-Yurtdışına Gönderilecek Kamu Personeline Mahsus Yüklenme Senedi ve Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi Formu

 

DŞ-065-Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Tip Sözleşme Formu 

 

DŞ-066-Kamu İhale Genel Tebliği

 

DŞ-067-Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

 

DŞ-068-6245 Sayılı Harcırah Kanunu

 

DŞ-069-Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

 

DŞ-070-Hizmet İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

 

DŞ-071-Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Sicil Yönetmeliği

 

DŞ-072-3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

 

DŞ-073-4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

 

DŞ-074-Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği

 

DŞ-075-Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik

 

DŞ-076-Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

 

DŞ-077-Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

 

DŞ-078-ÖYP Programına İlişkin Usul ve Esaslar

 

DŞ-079-YÖK Bap Yönetmeliği

 

DŞ-080-Yurtdışından Gelecek Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar (YÖK)

 

DŞ-081-Kamu idarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik

 

DŞ-082-Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik

 

DŞ-083-Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi

 

DŞ-084-Üniversiteler Yayın Yönetmeliği

 

DŞ-085-ÖSYM İlgili Sınav Başvuru Klavuzu

 

DŞ-086-4737 sayılı kanun

 

DŞ-087-Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği

 

DŞ-088-Öğrenci Kontenjanları Klavuzu

 

DŞ-089-Yükseköğretim Kurumlarında Yürütülen Yaz Okulları Programları Uygulama Esas ve Usulleri

 

DŞ-090-Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği

 

DŞ-091-Yüksek Öğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar

 

DŞ-092-Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği

 

DŞ-093-YÖK Mevlana Yönetmeliği

 

DŞ-094-YÖK Mevlana Esas ve Usuller

 

DŞ-095-Mevlana Değişim Programları Tanınma Talep Dilekçesi

 

DŞ-096-Mevlana Değişim Programları Uygunluk Denetim Belgesi

 

DŞ-097-Mevlana Değişim Programları Öğrenci Bilgi Formu

 

DŞ-098-Mevlana Değişim Programları Öğretim Elemanı Bilgi Formu

 

DŞ-099-Mevlana Değişim Programları Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi

 

DŞ-100-Mevlana Değişim Programları Öğrenci Nihai Raporu

 

DŞ-101-Mevlana Değişim Programları Öğrenci Katılım Belgesi

 

DŞ-102-Mevlana Değişim Programları Öğrenci Beyannamesi

 

DŞ-103-Mevlana Değişim Programları Öğrenci Kabul Belgesi

 

DŞ-104-Mevlana Değişim Programları Öğrenci Başvuru Formu

 

DŞ-105-Mevlana Değişim Programları Aday Öğrenci Başvuru Formu

 

DŞ-106-Mevlana Değişim Programları Öğrenim Protokolü

 

DŞ-107-Mevlana Değişim Programları Öğretim Elemanı Nihai Rapor Formu

 

DŞ-108-Mevlana Değişim Programları Öğretim Elemanı Katılım Belgesi

 

DŞ-109-Mevlana Değişim Programları Öğretim Elemanı Hareketlilik Programı

 

DŞ-110-Mevlana Değişim Programları Öğretim Elemanı Yükümlülük Sözleşmesi

 

DŞ-111-2547 Yükseköğretim Kanununun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

 

DŞ-112-Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

 

DŞ-113-Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 

DŞ-114-Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Genel Tebliği

 

DŞ-115-Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

 

DŞ-116-Araştırma Altyapısı Başvuru Formu

 

DŞ-117-Bulutt Depo Kullanım Rehberi

 

DŞ-118-Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği

 

DŞ-119-Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

 

DŞ-120-Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmelik

 

DŞ-121-Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği

 

DŞ-122-Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmelik

 

DŞ-123-Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

DŞ-124-Ulaknet Kullanım Politikası

 

DŞ-125-Bilişim Suçları İle İlgili Kanunlar

 

DŞ-126-3473 Sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun

 

DŞ-127-Elektronik İmza Kanunu

 

DŞ-128-6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

 

DŞ-129-Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

DŞ-130-Elektronik Tebligat Yönetmeliği

 

DŞ-131-Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik

 

DŞ-132-Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu

 

DŞ-133-Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu

 

DŞ-134-Mevlana Değişim Protokolü ve Eki

 

DŞ-135-Farabi Değişim Programı İlgili Formlar

 

DŞ-136-6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

 

DŞ-137-7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu

 

DŞ-138-Sayıştay Kanunu

 

DŞ-139-Sosyal Hizmetler Kanunu

 

DŞ-140-Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun

 

DŞ-141-Askerlik Kanunu

 

DŞ-142-Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu

 

DŞ-143-YÖK Dikey Geçiş Yönetmenliği

 

DŞ-144-Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği

 

DŞ-145-Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik

 

DŞ-146-Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca İşletilen Sosyal Tesislerin Muhasebe Uygulamalarına Dair Esas ve Usuller

 

DŞ-147-Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür Ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği

 

DŞ-148-Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği

 

DŞ-149-Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

 

DŞ-150-Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar

 

DŞ-151-2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu

 

DŞ-152-4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu

 

DŞ-153-2489 sayılı Kefalet Kanunu

 

DŞ-154-Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

 

DŞ-155-Hizmet Borçlanma İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

 

DŞ-156-213 sayılı Vergi Usul Kanunu

 

DŞ-157-Doçentlik Sınav Jüri Üyeleri ile yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör Atama Jürilerinde Görev Alan Öğretim Üyelerine Ödenecek Ücrete İlişkin Usul Ve Esaslar

 

DŞ-158-7201 sayılı Tebligat Kanunu

 

DŞ-159-Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

DŞ-160-Yükseköğretimde Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar

 

DŞ-161-Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğ

 

DŞ-162-4749  sayılı Kamu Finansmanı Ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

 

DŞ-163-488 sayılı Damga Vergisi Kanunu

 

DŞ-164-193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

 

DŞ-165-3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

 

DŞ-166-6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu

 

DŞ-167-Mülga 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Yürürlükten Kaldırılmış Hükümler Kanunu

 

DŞ-168-Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Hazırlanması ve Hazine Müsteşarlığına Bildirilmesine İlişkin Yönetmelik

 

DŞ-169-Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay’a Verilmesi Ve Muhasebe Birimleri İle Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul Ve Esaslar

 

DŞ-170-Kamu Konutları Yönetmeliği

 

DŞ-171-Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğ

 

DŞ-172-Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Rehberi

 

DŞ-173-İç Kontrol Ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul Ve Esaslar

 

DŞ-174-Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

 

DŞ-175-Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

 

DŞ-176-Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği

 

DŞ-177-2016 yılı Kamu İhale Tebliği

 

DŞ-178-Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

 

DŞ-179-2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğleri

 

DŞ-180-2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporuna İlişkin Genel Yazı

 

DŞ-181-2017-2019 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi

 

DŞ-182-2016 Yılı Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı

 

DŞ-183-Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik

 

DŞ-184-Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği

 

DŞ-185-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğ(Sıra No:43) Hesaba Aktarma Suretiyle Ödeme

 

DŞ-186-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No 26) (Taşınır Kod Listesi)

 

DŞ-187-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No 47) Amortisman ve Tükenme Payları

 

DŞ-188-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği(Sıra No: 15) Teminat Mektupları

 

DŞ-189-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 16) Kişilerden Alacak

 

DŞ-190-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:17) Döner Sermaye İşlemleri

 

DŞ-191-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No :18) Hakedişlerden Yapılacak Kesintiler

 

DŞ-192-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:19) Mahsup İşlemleri

 

DŞ-193-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 20) Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı

 

DŞ-194-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:22) Kesin Hesap Kanun Tasarılarına İlişkin Cetveller

 

DŞ-195-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:22) Kesin Hesap Kanun Tasarılarına İlişkin Cetveller

 

DŞ-196-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:24) Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri

 

DŞ-197-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 31) Döner Sermayeli İşletmeler Detaylı Hesap Planı

 

DŞ-198-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 32) Taşınırların Geçici Tahsisi

 

DŞ-199-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:46 ) Genel Yönetim Mali İstatistikleri 

 

DŞ-200-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 34) Aylıkların Banka Aracılığıyla Ödenmesi

 

DŞ-201-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği(Sıra No:38) Muhasebe Yetkililerince Yapılacak Yetki Devri

 

DŞ-202-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 41) Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Detaylı Hesap Planları

 

DŞ-203-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği(Sıra No:51) Parasal Sınırlar ve Oranlar

 

DŞ-204-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği(Sıra No:45) Kamu Özel İş Birliği Uygulamalarının Muhasebe İşlemleri

 

DŞ-205-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 

DŞ-206-Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililiğinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 

DŞ-207-Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

DŞ-208-4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar

 

DŞ-209-4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar

 

DŞ-210-4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar

 

DŞ-211-Tübitak Kaynaklarından Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri İle Özel Bütçeli İdarelere Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Harcanması Ve Tübitak Tarafından Yürütülen Dış Destekli Projelerin Harcamalarının Gerçekleştirilmesine İlişkin Esas Ve Usuller

 

DŞ-212-Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi ve Formu

 

DŞ-213-Kişi Borcu Tablosu Formu

 

DŞ-214-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

 

DŞ-215-Etik Kurul Bilimsel Arastirma ve Yayın Etigi Yönergesi

 

DŞ-216-Etik Kurul Etik Davranıs İlkeleri

 

DŞ-217-Etik Kurul Helsinki

 

DŞ-218-5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 

DŞ-219- Hazine Yardım Talep Tablosu

 

DŞ-220-Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri Ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

 

DŞ-221-1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu

 

DŞ-222-Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu.....Yılı Faaliyet Raporu

 

DŞ-223-Basın Kanunu

 

DŞ-224-Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi

 

DŞ-225-İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu

 

DŞ-226-Pediatrik Populasyon Kılavuzu

 

DŞ-227-İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik

 

DŞ-228-Klinik Araştırmalar ve Biyoyararlanım-Biyoeşdeğerlik Çalışmaları Etik Kurullarının Standart Çalışma Yöntemi Esasları

 

DŞ-229-KİK 038 Tek Kaynaktan Temin Edilen Hizmetlere İlişkin Form

 

DŞ-230-(YÖK) Akademik Kadro Talep Formu

 

DŞ-231-Vize Cetvelleri

 

DŞ-232-Emeklilik Belgesi

 

DŞ-233-Gerçek Kişiler İçin Bilgi Edinme Başvuru Formu

 

DŞ-234-Tüzel Kişiler İçin Bilgi Edinme Başvuru Formu

 

DŞ-235-Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu

 

DŞ-236-Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Eserlerden Faydanlanma Usul ve Esasları Hakkında Tüzük

 

DŞ-237-Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

 

DŞ-238-Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement

 

DŞ-239-Staff Mobility for Training Mobility Agreement

 

DŞ-240-Erasmus KA107 İkili Anlaşma Formu

 

DŞ-241-Erasmus KA103 İkili Anlaşma Formu

 

DŞ-242-Erasmus Öğrenim Anlaşması

 

DŞ-243-Erasmus Staj Anlaşması

 

DŞ-244-Erasmus Staj Hareketliliği Niyet Mektubu

 

DŞ-245-Mevlana Protokol Formu

 

DŞ-246-Yabancı Uyruklu Bilgi Derleme Formu

 

DŞ-247-Yabancı Uyruklu Kimlik Bilgi Formu

 

DŞ-248-İlk Defa Çalıştırılacak Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Bilgi Formu

 

DŞ-249-Yabancı Uyruklu Açık Kimlik Formu

 

DŞ-250-Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının Çalışma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Form

 

DŞ-251-İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu

 

DŞ-252-İşe Giriş  Periyodik Muayene Formu

 

DŞ-253-Yükseköğretim Kalite Güvencisi Yönetmeliği

 

DŞ-254-Yükseköğretim  Kalite Kurulu Kurumsal Dış Değerlendirme Yönergesi

 

DŞ-255-Mal Bildirimi Formu

 

DŞ-256-Aile Yardım Formu

 

DŞ-257-Aile Durumu Bildirimi Formu

 

DŞ-258-Harcama Talimatı

 

DŞ-259-Muayene Komisyon Tutanağı

 

DŞ-260-Piyasa Araştırma Tutanağı

 

DŞ-261-Yaklaşık Maliyet İcmal Tablosu 

 

DŞ-262-Yapım İşleri Kesin Kabul Teklif Belgesi

 

DŞ-263-Satınalma Onay Belgesi

 

DŞ-264-Teklif Mektubu

 

DŞ-265-Yaklaşık Maliyet Cetveli

 

DŞ-266-İhale Komisyonu Karar Tutanağı

 

DŞ-267-Yapım İşleri Kesin Kabul Tutanağı

 

DŞ-268-Yurtiçi-Yurtdışı Geçiçi Görev Yolluğu Bildirimi

 

DŞ-269-Hizmet İşleri Kabul Tutanağı

 

DŞ-270-Eşit Tekliflerin Puan Tutanağı

 

DŞ-271-Toplu Yolluk Bildirimi Formu

 

DŞ-272-5434 Öncesi Açığa Alınan Personel İçin Kişi Borcu Hesaplama Cetveli- DŞ-289 Kullanılcaktır

 

DŞ-273-5510 Sonrası Açığa Alınan Personel İçin Kişi Borcu Hesaplama Cetveli- DŞ-289 Kullanılcaktır

 

DŞ-274-Satın Alma İhtiyaç Bildirim Formu

 

DŞ-275-Demirbaş Tutanağı Formu

 

DŞ-276-Kamu  Konutları Geri Alma Formu

 

DŞ-277-Kamu Konutları Giriş Tutanağı Formu

 

DŞ-278 Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesi

 

DŞ-279 Aday Memurlar Staj Değerlendirme Belgesi 

 

DŞ-280 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İşe Başlama Davet Yazısı

 

DŞ-281 Uzmanlık Öğrencisi Hakkında Eğtici Kanaat Formu

 

DŞ-282 Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

 

DŞ-283 Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun

 

DŞ-284 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı Ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 

DŞ-285 Çekirdek Eğitim Programları TUK Tarafından Onaylananlar İçin

 

DŞ-286 Çekirdek Eğitim Programları TUK Onayı Taslaklar İçin

 

DŞ-287 Çevre Kanunu

 

DŞ-288 Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasına Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

 

DŞ-289 Yersiz ve Fazla Ödenen Aylıklardan Doğan Kişilerden Alacakları Hesaplama Cetveli

 

DŞ-290 5434 Öncesi Personel İçin SGK Talep Formu

 

DŞ-291 5510 Sonrası Personel İçin SGK Talep Formu