DŞ-001-2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

DŞ-002-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

 

DŞ-003-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

 

DŞ-004-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu

 

DŞ-005-2809 Sayılı YÖK Teşkilat Kanunu

 

DŞ-006-4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

 

DŞ-007-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

 

DŞ-008-3843 Sayılı İkinci Öğretim Kanunu 

 

DŞ-009-2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

 

DŞ-010-5102 Sayılı Yükseköğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanun

 

DŞ-011-YÖK Yatay Geçiş Yönetmeliği

 

DŞ-012-5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

 

DŞ-013-2922 Sayılı Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanun

 

DŞ-014-7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu

 

DŞ-015-Yurtdışında Kapsama Dahil Ortak Program Tesisi Yönetmeliği

 

DŞ-016-6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

 

DŞ-017-3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu

 

DŞ-018-Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği

 

DŞ-019-1416 Sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun

 

DŞ-020-4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun

 

DŞ-021-4857 Sayılı İş Kanunu

 

DŞ-022-Yükseköğretim Kurumları Saklama Süreli Standart Dosya Planı

 

DŞ-023-Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

 

DŞ-024-Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

 

DŞ-025-Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik

 

DŞ-026-Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

DŞ-027-Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu

 

DŞ-028-Taşınır Mal Yönetmeliği

 

DŞ-029-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

 

DŞ-030-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

 

DŞ-031-Aday Memurların Yetiştirilmesine Dair Genel Yönetmelik

 

DŞ-032-Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

 

DŞ-033-Kamu Kurumları İnternet Siteleri Standartları ve Önerileri Rehberi

 

DŞ-034-Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik

 

DŞ-035-Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi

 

DŞ-036-Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

 

DŞ-037-Üniversiteler Akademik Teşkilat Yönetmeliği

 

DŞ-038-Milli Emlak Genel Tebliği

 

DŞ-039-YÖK Bologna Süreci

 

DŞ-040-Yükseklisans Programı Açma Ölçütleri

 

DŞ-041-YÖK Doktora Programı Açma Ölçütleri

 

DŞ-042-YÖK Lisans Programı Açma Ölçütleri

 

DŞ-043-Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

 

DŞ-044-Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

 

DŞ-045-Üniversiteler Yayın Yönetmeliği

 

DŞ-046-375 Sayılı KHK

 

DŞ-047-631 Sayılı KHK

 

DŞ-048-Yükseköğretim Kurumlarında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik

 

DŞ-049-Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği

 

DŞ-050-Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı Ve Memurları Disiplin Yönetmeliği

 

DŞ-051-Doçentlik Sınav Yönetmeliği

 

DŞ-052-Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği

 

DŞ-053-Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

DŞ-054-Kamu İç Denetim Plan ve Programı Hazırlama Rehberi

 

DŞ-055-Performans Programı Hazırlama Rehberi

 

DŞ-056-Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

 

DŞ-057-2015 yılı Yükseköğretim Kurumları için Erasmus Uygulama El Kitabı

 

DŞ-058-124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

 

DŞ-059-190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

 

DŞ-060-78 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

 

DŞ-061-Kadro İhdası, Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği ile Kadroların Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 

DŞ-062-Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar

 

DŞ-063-Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Vize Talep Formu

 

DŞ-064-Yurtdışına Gönderilecek Kamu Personeline Mahsus Yüklenme Senedi ve Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi Formu

 

DŞ-065-Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Tip Sözleşme Formu 

 

DŞ-066-Kamu İhale Genel Tebliği

 

DŞ-067-Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

 

DŞ-068-6245 Sayılı Harcırah Kanunu

 

DŞ-069-Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

 

DŞ-070-Hizmet İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

 

DŞ-071-Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Sicil Yönetmeliği

 

DŞ-072-3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

 

DŞ-073-4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

 

DŞ-074-Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği

 

DŞ-075-Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik

 

DŞ-076-Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

 

DŞ-077-Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

 

DŞ-078-ÖYP Programına İlişkin Usul ve Esaslar

 

DŞ-079-YÖK Bap Yönetmeliği

 

DŞ-080-Yurtdışından Gelecek Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar (YÖK)

 

DŞ-081-Kamu idarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik

 

DŞ-082-Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik

 

DŞ-083-Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi

 

DŞ-084-Üniversiteler Yayın Yönetmeliği

 

DŞ-085-ÖSYM İlgili Sınav Başvuru Klavuzu

 

DŞ-086-4737 sayılı kanun

 

DŞ-087-Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği

 

DŞ-088-Öğrenci Kontenjanları Klavuzu

 

DŞ-089-Yükseköğretim Kurumlarında Yürütülen Yaz Okulları Programları Uygulama Esas ve Usulleri

 

DŞ-090-Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği

 

DŞ-091-Yüksek Öğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar

 

DŞ-092-Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği

 

DŞ-093-YÖK Mevlana Yönetmeliği

 

DŞ-094-YÖK Mevlana Esas ve Usuller

 

DŞ-095-Mevlana Değişim Programları Tanınma Talep Dilekçesi

 

DŞ-096-Mevlana Değişim Programları Uygunluk Denetim Belgesi

 

DŞ-097-Mevlana Değişim Programları Öğrenci Bilgi Formu

 

DŞ-098-Mevlana Değişim Programları Öğretim Elemanı Bilgi Formu

 

DŞ-099-Mevlana Değişim Programları Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi

 

DŞ-100-Mevlana Değişim Programları Öğrenci Nihai Raporu

 

DŞ-101-Mevlana Değişim Programları Öğrenci Katılım Belgesi

 

DŞ-102-Mevlana Değişim Programları Öğrenci Beyannamesi

 

DŞ-103-Mevlana Değişim Programları Öğrenci Kabul Belgesi

 

DŞ-104-Mevlana Değişim Programları Öğrenci Başvuru Formu

 

DŞ-105-Mevlana Değişim Programları Aday Öğrenci Başvuru Formu

 

DŞ-106-Mevlana Değişim Programları Öğrenim Protokolü

 

DŞ-107-Mevlana Değişim Programları Öğretim Elemanı Nihai Rapor Formu

 

DŞ-108-Mevlana Değişim Programları Öğretim Elemanı Katılım Belgesi

 

DŞ-109-Mevlana Değişim Programları Öğretim Elemanı Hareketlilik Programı

 

DŞ-110-Mevlana Değişim Programları Öğretim Elemanı Yükümlülük Sözleşmesi

 

DŞ-111-2547 Yükseköğretim Kanununun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

 

DŞ-112-Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

 

DŞ-113-Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 

DŞ-114-Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Genel Tebliği

 

DŞ-115-Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

 

DŞ-116-Araştırma Altyapısı Başvuru Formu

 

DŞ-117-Bulutt Depo Kullanım Rehberi

 

DŞ-118-Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği

 

DŞ-119-Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

 

DŞ-120-Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmelik

 

DŞ-121-Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği

 

DŞ-122-Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmelik

 

DŞ-123-Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

DŞ-124-Ulaknet Kullanım Politikası

 

DŞ-125-Bilişim Suçları İle İlgili Kanunlar

 

DŞ-126-3473 Sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun

 

DŞ-127-Elektronik İmza Kanunu

 

DŞ-128-6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

 

DŞ-129-Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

DŞ-130-Elektronik Tebligat Yönetmeliği

 

DŞ-131-Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik

 

DŞ-132-Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu

 

DŞ-133-Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu

 

DŞ-134-Mevlana Değişim Protokolü ve Eki

 

DŞ-135-Farabi Değişim Programı İlgili Formlar

 

DŞ-136-6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

 

DŞ-137-7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu

 

DŞ-138-Sayıştay Kanunu

 

DŞ-139-Sosyal Hizmetler Kanunu

 

DŞ-140-Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun

 

DŞ-141-Askerlik Kanunu

 

DŞ-142-Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu

 

DŞ-143-YÖK Dikey Geçiş Yönetmenliği

 

DŞ-144-Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği

 

DŞ-145-Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik

 

DŞ-146-Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca İşletilen Sosyal Tesislerin Muhasebe Uygulamalarına Dair Esas ve Usuller

 

DŞ-147-Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür Ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği

 

DŞ-148-Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği

 

DŞ-149-Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

 

DŞ-150-Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar

 

DŞ-151-2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu

 

DŞ-152-4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu

 

DŞ-153-2489 sayılı Kefalet Kanunu

 

DŞ-154-Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

 

DŞ-155-Hizmet Borçlanma İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

 

DŞ-156-213 sayılı Vergi Usul Kanunu

 

DŞ-157-Doçentlik Sınav Jüri Üyeleri ile yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör Atama Jürilerinde Görev Alan Öğretim Üyelerine Ödenecek Ücrete İlişkin Usul Ve Esaslar

 

DŞ-158-7201 sayılı Tebligat Kanunu

 

DŞ-159-Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

DŞ-160-Yükseköğretimde Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar

 

DŞ-161-Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğ

 

DŞ-162-4749  sayılı Kamu Finansmanı Ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

 

DŞ-163-488 sayılı Damga Vergisi Kanunu

 

DŞ-164-193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

 

DŞ-165-3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

 

DŞ-166-6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu

 

DŞ-167-Mülga 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Yürürlükten Kaldırılmış Hükümler Kanunu

 

DŞ-168-Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Hazırlanması ve Hazine Müsteşarlığına Bildirilmesine İlişkin Yönetmelik

 

DŞ-169-Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay’a Verilmesi Ve Muhasebe Birimleri İle Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul Ve Esaslar

 

DŞ-170-Kamu Konutları Yönetmeliği

 

DŞ-171-Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğ

 

DŞ-172-Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Rehberi

 

DŞ-173-İç Kontrol Ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul Ve Esaslar

 

DŞ-174-Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

 

DŞ-175-Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

 

DŞ-176-Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği

 

DŞ-177-2016 yılı Kamu İhale Tebliği

 

DŞ-178-Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

 

DŞ-179-2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğleri

 

DŞ-180-2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporuna İlişkin Genel Yazı

 

DŞ-181-2017-2019 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi

 

DŞ-182-2016 Yılı Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı

 

DŞ-183-Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik

 

DŞ-184-Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği

 

DŞ-185-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğ(Sıra No:43) Hesaba Aktarma Suretiyle Ödeme

 

DŞ-186-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No 26) (Taşınır Kod Listesi)

 

DŞ-187-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No 47) Amortisman ve Tükenme Payları

 

DŞ-188-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği(Sıra No: 15) Teminat Mektupları

 

DŞ-189-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 16) Kişilerden Alacak

 

DŞ-190-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:17) Döner Sermaye İşlemleri

 

DŞ-191-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No :18) Hakedişlerden Yapılacak Kesintiler

 

DŞ-192-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:19) Mahsup İşlemleri

 

DŞ-193-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 20) Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı

 

DŞ-194-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:22) Kesin Hesap Kanun Tasarılarına İlişkin Cetveller

 

DŞ-195-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:22) Kesin Hesap Kanun Tasarılarına İlişkin Cetveller

 

DŞ-196-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:24) Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri

 

DŞ-197-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 31) Döner Sermayeli İşletmeler Detaylı Hesap Planı

 

DŞ-198-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 32) Taşınırların Geçici Tahsisi

 

DŞ-199-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:46 ) Genel Yönetim Mali İstatistikleri 

 

DŞ-200-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 34) Aylıkların Banka Aracılığıyla Ödenmesi

 

DŞ-201-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği(Sıra No:38) Muhasebe Yetkililerince Yapılacak Yetki Devri

 

DŞ-202-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 41) Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Detaylı Hesap Planları

 

DŞ-203-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği(Sıra No:51) Parasal Sınırlar ve Oranlar

 

DŞ-204-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği(Sıra No:45) Kamu Özel İş Birliği Uygulamalarının Muhasebe İşlemleri

 

DŞ-205-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 

DŞ-206-Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililiğinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 

DŞ-207-Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

DŞ-208-4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar

 

DŞ-209-4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar

 

DŞ-210-4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar

 

DŞ-211-Tübitak Kaynaklarından Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri İle Özel Bütçeli İdarelere Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Harcanması Ve Tübitak Tarafından Yürütülen Dış Destekli Projelerin Harcamalarının Gerçekleştirilmesine İlişkin Esas Ve Usuller

 

DŞ-212-Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi ve Formu

 

DŞ-213-Kişi Borcu Tablosu Formu

 

DŞ-214-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

 

DŞ-215-Etik Kurul Bilimsel Arastirma ve Yayın Etigi Yönergesi

 

DŞ-216-Etik Kurul Etik Davranıs İlkeleri

 

DŞ-217-Etik Kurul Helsinki

 

DŞ-218-5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 

DŞ-219- Hazine Yardım Talep Tablosu

 

DŞ-220-Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri Ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

 

DŞ-221-1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu

 

DŞ-222-Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu.....Yılı Faaliyet Raporu

 

DŞ-223-Basın Kanunu

 

DŞ-224-Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi

 

DŞ-225-İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu

 

DŞ-226-Pediatrik Populasyon Kılavuzu

 

DŞ-227-İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik

 

DŞ-228-Klinik Araştırmalar ve Biyoyararlanım-Biyoeşdeğerlik Çalışmaları Etik Kurullarının Standart Çalışma Yöntemi Esasları

 

DŞ-229-KİK 038 Tek Kaynaktan Temin Edilen Hizmetlere İlişkin Form

 

DŞ-230-(YÖK) Akademik Kadro Talep Formu

 

DŞ-231-Vize Cetvelleri

 

DŞ-232-Emeklilik Belgesi

 

DŞ-233-Gerçek Kişiler İçin Bilgi Edinme Başvuru Formu

 

DŞ-234-Tüzel Kişiler İçin Bilgi Edinme Başvuru Formu

 

DŞ-235-Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu

 

DŞ-236-Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Eserlerden Faydanlanma Usul ve Esasları Hakkında Tüzük

 

DŞ-237-Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

 

DŞ-238-Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement

 

DŞ-239-Staff Mobility for Training Mobility Agreement

 

DŞ-240-Erasmus KA107 İkili Anlaşma Formu

 

DŞ-241-Erasmus KA103 İkili Anlaşma Formu

 

DŞ-242-Erasmus Öğrenim Anlaşması

 

DŞ-243-Erasmus Staj Anlaşması

 

DŞ-244-Erasmus Staj Hareketliliği Niyet Mektubu

 

DŞ-245-Mevlana Protokol Formu

 

DŞ-246-Yabancı Uyruklu Bilgi Derleme Formu

 

DŞ-247-Yabancı Uyruklu Kimlik Bilgi Formu

 

DŞ-248-İlk Defa Çalıştırılacak Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Bilgi Formu

 

DŞ-249-Yabancı Uyruklu Açık Kimlik Formu

 

DŞ-250-Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının Çalışma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Form

 

DŞ-251-İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu

 

DŞ-252-İşe Giriş  Periyodik Muayene Formu

 

DŞ-253-Yükseköğretim Kalite Güvencisi Yönetmeliği

 

DŞ-254-Yükseköğretim  Kalite Kurulu Kurumsal Dış Değerlendirme Yönergesi

 

DŞ-255-Mal Bildirimi Formu

 

DŞ-256-Aile Yardım Formu

 

DŞ-257-Aile Durumu Bildirimi Formu

 

DŞ-258-Harcama Talimatı

 

DŞ-259-Muayene Komisyon Tutanağı

 

DŞ-260-Piyasa Araştırma Tutanağı

 

DŞ-261-Yaklaşık Maliyet İcmal Tablosu 

 

DŞ-262-Yapım İşleri Kesin Kabul Teklif Belgesi

 

DŞ-263-Satınalma Onay Belgesi

 

DŞ-264-Teklif Mektubu

 

DŞ-265-Yaklaşık Maliyet Cetveli

 

DŞ-266-İhale Komisyonu Karar Tutanağı

 

DŞ-267-Yapım İşleri Kesin Kabul Tutanağı

 

DŞ-268-Yurtiçi-Yurtdışı Geçiçi Görev Yolluğu Bildirimi

 

DŞ-269-Hizmet İşleri Kabul Tutanağı

 

DŞ-270-Eşit Tekliflerin Puan Tutanağı

 

DŞ-271-Toplu Yolluk Bildirimi Formu

 

DŞ-272-5434 Öncesi Açığa Alınan Personel İçin Kişi Borcu Hesaplama Cetveli- DŞ-289 Kullanılcaktır

 

DŞ-273-5510 Sonrası Açığa Alınan Personel İçin Kişi Borcu Hesaplama Cetveli- DŞ-289 Kullanılcaktır

 

DŞ-274-Satın Alma İhtiyaç Bildirim Formu

 

DŞ-275-Demirbaş Tutanağı Formu

 

DŞ-276-Kamu  Konutları Geri Alma Formu

 

DŞ-277-Kamu Konutları Giriş Tutanağı Formu

 

DŞ-278 Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesi

 

DŞ-279 Aday Memurlar Staj Değerlendirme Belgesi 

 

DŞ-280 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İşe Başlama Davet Yazısı

 

DŞ-281 Uzmanlık Öğrencisi Hakkında Eğtici Kanaat Formu

 

DŞ-282 Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

 

DŞ-283 Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun

 

DŞ-284 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı Ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 

DŞ-285 Çekirdek Eğitim Programları TUK Tarafından Onaylananlar İçin

 

DŞ-286 Çekirdek Eğitim Programları TUK Onayı Taslaklar İçin

 

DŞ-287 Çevre Kanunu

 

DŞ-288 Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasına Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

 

DŞ-289 Yersiz ve Fazla Ödenen Aylıklardan Doğan Kişilerden Alacakları Hesaplama Cetveli

 

DŞ-290 5434 Öncesi Personel İçin SGK Talep Formu

 

DŞ-291 5510 Sonrası Personel İçin SGK Talep Formu

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
 
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi