AKADEMİK İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV YETKİLERİ

       

 • Her yıl için Yükseköğretim Kurulu’ndan Üniversitemize ait akademik personel kadrosunun kullanım izninin alınması için gerekli yazışmaların yürütülmesini sağlamak,
 • Kadro İstatistik takipleri, Kadro değişikliği ve kadro ihdas iptal işlemlerinin süreçlerini takip etmek.
 • Üniversitemize yapılacak atamalarda; kadro, ilan, sınav, jüri ve atanma süreçlerini takip etmek.
 • Akademik personelin ilgili mevzuatlar uyarınca açıktan ve naklen atama işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Akademik Personelin naklen atamalarında (gelen-giden) Mecburi hizmet devir işlerini yapmak,
 • Sözleşmeli yabancı uyruklu öğretim elemanlarının istihdam işlemlerini yürütülmesini sağlamak,
 • Akademik personelin görev süresi uzatma işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, Akademik personelin ayrılma (nakil, mezuniyet nedeniyle ilişik kesilmesi vb.) işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Akademik Personelin idari görevlere atama iş ve işlemlerini takip etmek.
 • Tıpta Uzmanlık Sınavı eğitimi ile ilgili nakil-atama ve ayrılış/başlayış ile ilgili gerekli yazışmaları takip etmek,
 • 1416 sayılı Kanun uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı hesabına yurt dışında lisansüstü eğitim gören öğrencilerin mecburi hizmet ile alakalı nakil-atama ve ayrılış/başlayış ile ilgili gerekli işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
 • 2547 sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca Üniversitemize lisansüstü eğitim amacıyla gelen/giden öğretim elemanlarının işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Öğretim Elemanı Yetiştirme Programı (ÖYP) ve Öncelikli alanlardaki usul ve esaslar kapsamında atanan öğretim elemanlarının işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Yönetsel görevler iş ve işlemlerini yapmak ve YÖKSİS, KAYSİS, EUYGULAMA, EBÜTÇE ve EBYS programına işlenmesini sağlamak,
 • Yapılan işleri ile ilgili SGK HİTAP ve Özlük İşleri veri girişlerini takibini yapmak.
 • Sağlık personel sisteminin takibinin güncelliğinin sağlanması Konusuna ilişkin mevzuat ve yönetmeliklerdeki değişiklikleri takip etmek,
 • Verilecek benzeri görevleri yürütmek.
 • Görevlerinden dolayı Daire Başkanına karşı sorumludur.

      » GT-161 Akademik İşler Şube Müdürü

 

İLGİLİ MEVZUATLAR

 • 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
 • 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 • 1416 Sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun
 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu
 • Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
 • Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 • Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik
 • Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği
 • 2 No'lu Cumhurbaşkanı Kararnamesi
 • Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi
 • Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamıyla İlgili Usul ve Esaslar
 • Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların lisansüstü eğitimleri ile diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar
 • Öğretim üyesi yetiştirme programına ilişkin usul ve esaslar.

 

Olusturulma Tarihi:2021-10-23 13:17:21
Guncelleme Tarihi: 2022-01-31 08:50:28
  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu