HİZMETİÇİ EĞİTİM VE GÖREVLENDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV YETKİLERİ

 

 • 2547 Sayılı Kanun’un 31. Maddesi uyarınca ders görevlendirmeleri yapmak.
 • 2547 Sayılı Kanunun 33., 36,, 37., 38., 39. maddesi göre Görevlendirme işlemleri yapmak.
 • 2547 S.K. 40 (A, B, C, D) maddesine göre görevlendirme işlemlerini yapmak.
 • 2547 S.K. 13b/4 madde görevlendirmeleri (Akademik Personel) yapmak.
 • Üniversitelerarası Kurulu Başkanlığınca belirlenen diğer Üniversitelerden gelen jüri talebi ve jüri görevlendirme işlemlerini yapmak,
 • Kurul, Komisyon, Koordinatörlük görevlendirme işlemleri yapmak.
 • Anket ve uygulama izin yazışmalarını yapmak.
 • Akademik personelin jüri görevlendirmeleri yapmak.
 • Yurtdışı görevlendirmelerin aylık periyodlar halinde YÖK ve Dış İşleri Bakanlığına bildirilmesi yapmak.
 • Akademik personelin 4691 Sayılı Teknoloji Bölgeleri Geliştirme Kanununa göre ve 2547/39. Madde kapsamında görevlendirme işlemleri yapmak.
 • Akademik personelin 2547 sayılı kanunun 39. Madde kapsamında uzun süreli görevlendirme işlemlerini yapmak.
 • Aday Memurların Temel, Hazırlayıcı ve Staj eğitimlerini (Sınavlarını Yapmak ve Sınav Sonuçlarını Duyurmak, Eğitmen Görevlendirmesi, Yer Temini, Eğitim Duyurusu, Eğitim Programının Hazırlanması gibi..vb) yapmak.
 • Birim oryantasyon eğitimlerinin işlemleri takip etmek.
 • Yıllık Hizmet İçi Eğitim Planının Hazırlanması
 • Hizmet içi eğitim işlemlerini (Organizasyon, Eğitim Duyurusu, Eğitim Yeri Temini, Görevlendirme İşlemleri) yapmak.
 • Hizmet içi eğitimlerin değerlendirme ve analizlerini yapmak.
 • Hizmet içi eğitim analiz sonuçlarının eğitmene iletilmesini sağlamak.
 • Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin raporlarının hazırlanması sağlamak.
 • Yapılan hizmet içi eğitimlerin özlük işleri programına girilmesini sağlamak.
 • Birimin hizmet alanına giren konulardaki görevlerini mevzuata uygun olarak yapmak ve yapılmasını sağlamak.
 • Görev alanına giren konularda ilgili birimler ve kurumlarla bağlantı kurmak, iş birliği yapmak.
 • Konusuna ilişkin mevzuat ve yönetmeliklerdeki değişiklikleri takip etmek.
 • Verilecek benzeri görevleri yürütmek.
 • Görevlerinden dolayı Personel Daire Başkanına karşı sorumludur. 

      » GT-162 Hizmet İçi Eğitim ve Görevlendirme Şube Müdürü 

 

 İLGİLİ MEVZUATLAR

 

 • 2547 Yayılı yükseköğretim kanunu
 • Yurtiçinde ve Yurtdışında görevlendirmelerde uyulacak esaslara ilişkin yönetmelik
 • Aday Memurların yetiştirilmelerine ilişkin genel yönetmelik
 • 4691 sayılı teknoloji geliştirme bölgeleri uygulama yönetmeliği
 • Doçentlik Yönetmeliği

 

 

 

 

 

 

 

Olusturulma Tarihi:2021-10-23 13:28:28
Guncelleme Tarihi: 2022-01-31 09:07:41
  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu