İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV YETKİLERİ

       

 • İdari personelin ilgili mevzuatlar uyarınca açıktan, naklen veya unvan değişikliği atama işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • İdari personelin ayrılma (nakil nedeniyle ilişik kesilmesi vb.) işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • İdari Personel 13/b-4 görevlendirme işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Birimlerin idari personel taleplerinin takibinin yapılmasını ve karşılanmasının sağlanmasını takip etmek,
 • İdari personele ilişkin kadro işlemlerinin takibini yapmak,
 • Başkanlık personelinin maaş işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 • Jüri ödemeleri, tahakkuk işlemleri, taşınır işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Yapılan işlemlerin HİTAP’a aktarılmasını sağlamak,
 • Konusuna ilişkin mevzuat ve yönetmeliklerdeki değişiklikleri takip etmek,
 • Verilecek benzeri görevleri yürütmek.
 • Görevlerinden dolayı Daire Başkanına karşı sorumludur.

       » GT-163 İdari İsleri Şube Müdürü

 İLGİLİ MEVZUATLAR

 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 • 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
 • 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu
 • 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu
 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 • 2 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (No 124)
 • Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumları personeli Görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği
Olusturulma Tarihi:2021-10-23 13:27:13
Guncelleme Tarihi: 2022-01-31 08:56:02
  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu