ÖZLÜK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV YETKİLERİ

 

 • Akademik ve İdari personelin emeklilik iş ve işlemleri (İsteğe bağlı, yaş haddinden, Re’sen malulen ve ölüm halinde)
 • Akademik ve İdari personelin görevinden ayrılma iş ve işlemleri (istifa, müstafi vb.)
 • Akademik personelin intibak iş ve işlemleri (Hazırlık, Yüksek Lisans ve Doktora Değerlendirmesi)
 • İdari personelin intibak iş ve işlemleri (Hazırlık, Lise, Üniversite vb.)
 • Akademik ve İdari personelin derece ve kademe terfi işlemleri (aylık)
 • Akademik ve İdari personelin terfi düzeltme iş ve işlemleri
 • Akademik ve İdari personelin kıdem yılı hesaplama iş ve işlemleri
 • İdari personelin 657 sayılı Kanun’un 37. ve 64. madde iş ve işlemleri (Son sekiz yıl içinde disiplin cezası almayanlara Derece Yükselmesi/Kademe İlerlemesi işlemleri)
 • Akademik ve İdari personelin SGK ve Bağ-Kur hizmet birleştirme iş ve işlemleri
 • Akademik personelin Yurtdışı eğitimlerinin değerlenme iş ve işlemleri (1416)
 • Akademik ve İdari personelin mal bildirim işlemleri, özlük işleri sistemine girişini ve dosyalama işlemlerini yapmak,
 • Akademik ve İdari personelin ücretsiz izin (657 sayılı Kanun’un 108 maddesinin A (Sağlık), B (Doğum), C (Evlat Edinme), D (Özel Bursla Görevlendirme), E (5 Yıl Fiili Hizmeti Bulunması Halinde), G (Askerlik) fıkraları ve diğer ücretsiz izinler) iş ve işlemleri,
 • Akademik ve İdari personelin ücretsiz izin borçlanma işlemleri (doğum, askerlik vb.)
 • Akademik ve İdari personelin izin (yıllık, mazeret, hastalık vb.) iş ve işlemleri
 • Akademik ve İdari personelin disiplin soruşturmaları ve ceza işlemleri (Soruşturmacın Talep Yazıları, Özlük İşleri sistemine ve YOKSİS sistemine girişleri)
 • Akademik ve İdari personelin OHAL ile iade edilenlerin açık sürelerinin değerlendirme iş ve işlemleri
 • Akademik ve İdari personele istekleri üzerine hizmet belgesi ve görev durum belgesi düzenlemek (Soruşturma, Banka İşlemleri, Doçentlik Başvuru vb.)
 • Akademik ve İdari personele Hususi/Hizmet Pasaport Formu ve Pasaport için Görev Durum Belgesi hazırlanmasını sağlamak
 • Akademik ve İdari personele ait Askerlik sevk tehiri iş ve işlemleri Aday memur asalet tasdik ve intibak iş ve işlemleri
 • Akademik ve İdari personelin Elektronik İmza ve EBYS yetki iş ve işlemleri
 • Akademik ve İdari personelin fiili hizmet zammı ile ilgili iş ve işlemleri
 • Akademik ve İdari personelin HİTAP ile ilgili iş ve işlemler(yapılan işlemlerin HİTAP’a aktarılmasını sağlamak)
 • Akademik ve İdari personelin SGK ile ilgili işlemlerin takibi,
 • Akademik ve İdari personelin Sendika Üyelik ve Sendika Ayrılış İşlemleri ile Yetkili sendika belirleme iş ve işlemleri
 • İmza Sirküleri ve Mühür örneği ile ilgili iş ve işlemler Nakil gelen ve istifa eden Akademik ve İdari personelin özlük dosyası alım-gönderim işlemleri
 • Akademik ve İdari arşiv işleri (tüm personelin evraklarının arşivde dosyalama işlemi ve yenileme işlemleri)
 • Verilecek benzeri görevleri yürütmek.
 • Görevlerinden dolayı Personel Daire Başkanına karşı sorumludur.

       » GT-164 Özlük İşleri Şube Müdürü

 

 

İLGİLİ MEVZUATLAR

 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
 • 2914 Yükseköğretim Personel Kanunu
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
 • 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
 • 5682 sayılı Pasaport Kanunu
 • 4688 sayılı Kamu Görevli Sendika ve Toplu Sözleşme Kanunu
 • 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun
 • 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
 • 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
 • 7179 sayılı Asker alma Kanunu
 • Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik
 • Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik
 • Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 • Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik
Olusturulma Tarihi:2021-10-23 13:27:40
Guncelleme Tarihi: 2022-01-31 09:03:46
  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu